CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Implementacija responzivne Web-aplikacije u jednoj HTML-datoteci

2. verzija
View File
pdf
484KB
prezentacija
View File
ppt
169KB

Responzivna Web-aplikacija u jednoj HTML-datoteci uključuje HTML-kôd koji definira elemente sučelja, CSS-kôd stila i responzivnosti te JavaScript-kôd koji opisuje logiku interakcije s elementima Web-sučelja. Članak donosi jednostavni predložak takve aplikacije. Prema načelu nenametljivoga programiranja, izvorni kôd JavaScripta za obradu događaja povezanoga s elementom postavlja se u zaglavlje HTML-datoteke i referira na identifikator toga elementa. Novi element moguće je dodati u tri jednostavna koraka.

Autor(i):

Krunoslav Peter    
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Hrvatska

Rođen je i živi u Zagrebu. Studirao je poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Obranio je magistarski rad o dizajnu logičke baze podataka i doktorsku disertaciju o prilagodljivosti softvera na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je zaposlen u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" na poslovima planiranja i analize poslovanja. Na CARNet-ovim korisničkim konferencijama prezentirao je tri rada, 2007., 2008. i 2013. godine.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC